Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty prowadzone są 2 razy w tygodniu po 60 minut, w małych grupach (od klas IV - VII). Uczniowie są przydzielani do grup na podstawie testu składającego się z części pisemnej i ustnej.

Podczas zajęć ćwiczone są umiejętności w zakresie:

  • rozumienia ze słuchu
  • znajomości funkcji językowych
  • rozumienia tekstów pisanych
  • znajomości środków językowych
  • tworzenia wypowiedzi pisemnej

W czasie zajęć wykorzystywane są różnorodne metody pracy oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne ( wykorzystywanie m. in. tablicy interaktywnej).

Zajęcia realizowane są w taki sposób aby w 100% osiągnąć wymogi nowej podstawy programowej oraz skutecznie porozumiewać się w języku obcym i rozwijać poprawność językową.

Systematyczna praca, zaangażowanie ze strony uczniów i nauczyciela gwarantują sukces na egzaminie ósmoklasisty.