Regulamin szkoły

§ 1 - Zasady ogólne

 1. Szkoła Języków Obcych Bingo prowadzi kursy języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego. Kursy obejmują zajęcia dla dzieci i dorosłych na
  różnych poziomach zaawansowania.
 2. System nauczania zakłada rotacje nauczycieli uczących danego słuchacza w trakcie kursu. Zmiany te nie stanowią zmian warunków umowy.
 3. Uczestnikami kursu mogą być osoby w wieku minimum 4 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców / prawnych opiekunów na uczestnictwo
  w kursie.
 4. Słuchacze, którzy wcześniej uczyli się danego języka, przed rozpoczęciem kursu przystępują do testu kwalifikacyjnego celem dopasowania do odpowiedniej grupy. Test kwalifikacyjny jest bezpłatny.
 5. Słuchacze uczą się w grupach od 6 do 12 osób. W wyjątkowych sytuacjach, szczególnie w okresie formowania się grup, ilość słuchaczy w grupie może być tymczasowo większa niż 12. W przypadku, gdy liczba uczestników kursu spada poniżej 6 osób grupa może zostać rozwiązana, a pozostałym słuchaczom szkoła proponuje inną grupę o podobnym poziomie zaawansowania lub dokonuje zwrotu opłaty za niewykorzystane lekcje. W przypadku braku takiej grupy szkoła może również zaproponować kontynuację nauki przekształcając grupę w mniej liczebną oraz podnosząc opłaty za lekcję zgodnie z aktualnym cennikiem.
 6. Szkoła jest czynna przez cały rok i naukę można rozpocząć w dowolnym terminie, przy czym na kurs można się zapisać na minimum jeden miesiąc.

 

§ 2 - Zmiany grup

 1. Słuchacz może złożyć wniosek o zmianę grupy, jeśli ma kłopoty z nadrobieniem materiału lub uważa, że byłby w stanie uczyć się szybciej niż jego grupa. Zmiana grupy może nastąpić po konsultacji z metodykiem szkoły lub lektorem. W przypadku zmiany na grupę o wyższym poziomie słuchacz zobowiązany jest do zaliczenia egzaminu kończącego poprzedni poziom.
 2. W przypadku zmiany grupy na własną prośbę, słuchacz nie może żądać zwrotu opłat za lekcje, na których powtarza materiał.
 3. Słuchacz nie ma wpływu na dobór i zmiany osób w grupie.

 

§ 3 - Płatności

 1. Opłaty za kurs są regulowane według aktualnie obowiązującego cennika, za okres od jednego do dwunastu miesięcy.
 2. Opłaty należy uiszczać do 15 dnia miesiąca, za jaki jest ona dokonywana.
 3. Osobom, które wnoszą opłatę z góry, przysługują rabaty określone w aktualnie obowiązującym cenniku.
 4. Szkoła oferuje rabaty dla niektórych rodzajów kursu. W sytuacji, gdy słuchacz zmienia rodzaj kursu, odpowiednio zmienia się także cena lekcji. Jest to niezależne od przyczyn zmiany grupy.
 5. Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą opłatę jedynie za zajęcia odbywające się od momentu ich dołączenia do grupy. Kursanci nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, które odbyły się przed ich dołączeniem do grupy. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłat za kurs.
 6. Słuchacz zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za kurs. Nie wniesienie opłaty w terminie jest traktowane przez szkołę jako rezygnacja słuchacza z dalszej nauki i taka osoba nie jest uwzględniana na liście słuchaczy w kolejnym miesiącu. W takim przypadku szkoła nie może gwarantować kontynuacji kursu, a słuchacz powinien zgłosić się do sekretariatu szkoły celem ustalenia możliwości kontynuowania nauki.
 7. W przypadku trudnej sytuacji materialnej słuchacza możliwe jest indywidualne ustalenie terminu płatności. W tym celu słuchacz powinien złożyć pisemną prośbę w sekretariacie szkoły przed upływem regulaminowego terminu płatności.
 8. Słuchacz może dokonywać opłaty gotówką w kasie szkoły lub przelewem na rachunek bankowy nr 60 2030 0045 1110 0000 0403 2770. W przypadku dokonywania opłaty przelewem słuchacz zobowiązany jest okazać potwierdzenie wpłaty w sekretariacie szkoły przed upływem terminu płatności.
 9. Rezygnację z kursu słuchacz zobowiązuje się zgłosić do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma nastąpić rezygnacja.

 

§ 4 - Zawieszenie kursu

 1. W sytuacji, gdy słuchacz musi przerwać naukę, może skorzystać z możliwości zawieszenia kursu unikając utraty pieniędzy. Uczynić to wszakże może nie częściej, niż 2 razy w ciągu roku szkolnego, przy czym możliwość zawieszenia dotyczy 2 godzin lekcyjnych. W uzasadnionych przypadkach losowych długotrwałej niemożliwości kontynuowania nauki, tj. powyżej 4 godzin ciągłej nieobecności na zajęciach lekcyjnych Szkoła zapewni uzupełnienie wiadomości na bezpłatnych konsultacjach językowych.
 2. Możliwość zawieszenia kursu dotyczy grup liczących minimum 6 osób.
 3. Student zobowiązuje się do zgłoszenia zawieszenia kursu najpóźniej w dniu rozpoczynającym okres zawieszenia.

 

§ 5 - Postanowienia końcowe

 1. Fakt uiszczenia opłaty za kurs jest wyrazem akceptacji regulaminu.
 2. Niestosowanie się do regulaminu może być podstawą do odmowy przyjęcia słuchacza na kurs lub usunięcia z kursu.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2022 r.

 

Sandomierz, 1 września 2022 r.